Bierzmowanie

Przygotowanie do bierzmowania rozpocznie się w październiku kolejnego roku szkolnego. Do końca września będą prowadzone zapisy w kancelarii parafialnej. W przypadku osób ochrzczonych poza naszą parafią, należy dostarczyć świadectwo chrztu.
Dorośli, którzy chcieliby przyjąć w najbliższym roku sakrament bierzmowania, mogą zgłaszać się do kancelarii parafialnej do końca listopada.
Poniższe informacje dotyczą przede wszystkim młodzieży szkolnej.
 
SAKRAMENT BIERZMOWANIA  
Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2, 1-4).
 
Przez namaszczenie Krzyżmem Świętym bierzmowany otrzymuje „znamię”, pieczęć Ducha Świętego. Jest to znak całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę, zarazem znak obietnicy Bożej opieki na czas prób życiowych.
Otrzymana godność, wyróżnienie czy odznaczenie zawsze wiąże się z zadaniem, z którego trzeba się wywiązać. Zobowiązuje człowieka do pokazania, że wyróżnienie to nie jest pomyłką. W sakramencie bierzmowania chrześcijanin otrzymuje pełnię darów Ducha Świętego. Jest to wielka łaska ale i poważne zobowiązanie. Każdy osobiście odpowiada za to, na ile z tych darów będzie korzystał, czy pomnoży otrzymane od Boga talenty.
 
WARUNKI DOPUSZCZENIA DO BIERZMOWANIA
Kandydat przygotowujący się do przyjęcia bierzmowania musi spełnić następujące wymagania:
1.Do końca października dostarczyć do kancelarii wypełnioną i podpisaną własnoręcznie prośbę o udzielenie sakramentu.
2.Systematycznie uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. o 9:30.
3.Uczestniczyć w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych.
4.Systematycznie korzystać z sakramentu pokuty (co najmniej 4 spowiedzi do końca marca).
5.Na półrocze uzyskać z religii przynajmniej ocenę „dobry”.
6.Do końca marca zdać egzamin ze znajomości modlitw i katechizmu (patrz niżej).
7.Osoby, które nie były ochrzczone w naszej parafii, powinny dostarczyć do kancelarii świadectwo chrztu do 16 stycznia.
 
Świadek bierzmowania powinien spełniać następujące warunki:
– ukończony 20 rok życia
– chrzest i bierzmowanie przyjęte w Kościele Katolickim
– życie zgodne z wyznawaną wiarą (uczestnictwo w Eucharystii niedzielnej; regularne korzystanie z sakramentu pojednania; w przypadku małżonków ślub zawarty w kościele)
– zachęca się, by świadkiem bierzmowania był ojciec lub matka chrzestna, jeśli to możliwe
– świadkiem może być też ktoś z rodziców bierzmowanego
 
Strój osoby uczestniczącej w uroczystościach bierzmowania winien wyrażać szacunek dla Boga i bliźniego, ma odpowiadać powadze miejsca i przeżywanych tajemnic.   W przypadku samych kandydatów do bierzmowania powinien to być strój galowy: biała bluzka/koszula i czarna lub granatowa spódnica/spodnie (spódniczki mini, dżinsy i dresy lepiej zachować na inne okazje).
 

DO NAUCZENIA SIĘ „NA PAMIĘĆ”

Modlitwa Pańska
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
 
Pozdrowienie Anielskie
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
 
Skład Apostolski
Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego; Święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie; grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. Amen.
 
Dziesięć przykazań Bożych
Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
 
Dwa przykazania miłości
1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich.
2. A bliźniego swego jak siebie samego.
 
Pięć przykazań kościelnych
1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
 
Główne prawdy wiary
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
 
Siedem sakramentów świętych
1. Chrzest
2. Bierzmowanie
3. Najświętszy Sakrament
4. Pokuta
5. Namaszczenie chorych
6. Kapłaństwo
7. Małżeństwo
 
Pięć warunków sakramentu pokuty
1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy życia
4. Spowiedź szczera
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu
 
Anioł Pański
K. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. W. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo…
K. Oto ja, służebnica Pańska. W. Niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo…
K. A Słowo ciałem się stało. W. I zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo…
K. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 
Pod Twoją obronę
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj. Swojemu Synowi nas oddawaj.
 
Tajemnice Różańca
I. Tajemnice radosne – odmawia się w poniedziałki i soboty
1. Zwiastowanie NMP
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Jezusa
4. Ofiarowanie w świątyni
5. Znalezienie Jezusa w świątyni
II. Tajemnice światła – odmawia się w czwartki
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie siebie na weselu w Kanie
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii
III. Tajemnice bolesne – odmawia się we wtorki i piątki
1. Modlitwa w Ogrójcu
2. Biczowanie
3. Cierniem ukoronowanie
4. Droga Krzyżowa
5. Śmierć na Krzyżu
IV. Tajemnice chwalebne – odmawia się w środy i niedziele
1. Zmartwychwstanie Jezusa
2. Wniebowstąpienie
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie NMP
5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziem
 
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Na początku:
Ojcze nasz… Zdrowaś… Wierzę w Boga…
Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach:
Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie, 3 razy:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem!
Akt strzelisty:
O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie!
 
Spowiedź powszechna
Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
 
Chwała na wysokości
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże, Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest Święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.
 
Wyznanie wiary
Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który wspólnie z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwałę. Który mówił przez proroków.
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

EGZAMIN

Oprócz tego na egzaminie zadawane będą pytania znajdujące się pod linkiem:

http://swfaustyna.waw.pl/wp-content/uploadsZ/2020/02/pytania-do-bierzmowania.pdf

Nie ma potrzeby, by znać odpowiedzi co do słowa. Trzeba jednak orientować się w temacie i umieć odpowiedzieć na każde ze 73 pytań.